Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 24

tel. 33 844 76 00 wew. 121

Karta do głosowania

na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na 2020 rok

Pouczenie:

 1. Głosowanie możliwe jest w okresie od dnia 5 do 19 października 2019r. do godz. 24:00.
 2. Głosowanie ma charakter jawny.
 3. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Kęty.
 4. Kartę do głosowania należy złożyć w jednym z wyznaczonych punktów do głosowanialub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Kęty, 32-650 Kęty, Rynek 7. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Kęty.
 5. Kwoty, jakiemogąbyć przeznaczonena zadania ocharakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej, wynoszą odpowiednio:

jednostka pomocnicza

liczba mieszkańców zameldowanych na obszarze danej jednostki pomocniczej według stanu na dzień 31 marca 2019 r.

kwota, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej

Dzielnica Nowe Miasto

8.327

do 249.810 zł

Dzielnica Podlesie

2.622

do 78.660 zł

Dzielnica Stare Miasto

7.528

do 225.840 zł

Sołectwo Bielany

1.910

do 57.300 zł

Sołectwo Bulowice

5.083

do 152.490 zł

Sołectwo Łęki

1.316

do 39.480 zł

Sołectwo Malec

1.378

do 41.340 zł

Sołectwo Nowa Wieś

3.392

do 101.760 zł

Sołectwo Witkowice

2.454

do 73.620 zł

Razem

34.010

do 1.020.300 zł

 

Zasady ważności głosu:

 1. Aby głos był ważny należy wybrać jedno zadanie z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania w ramach swojej jednostki pomocniczej, na terenie której się zamieszkuje. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”.
 2. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby głosującej, a także podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia.

 

Głos jest nieważny, jeśli zostanie stwierdzona co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 1. Na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż 1 zadania z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania lub dokonał wyboru zadania w obrębie jednostki pomocniczej, na terenie której nie zamieszkuje, bądź nie dokonał wyboru zadania..
 2. Na podstawie podanego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL nie można ustalić tożsamości głosującego lub gdy dane te są nieczytelne.
 3. Podany na karcie do głosowania adres zamieszkania znajduje się poza terenem Gminy Kęty.
 4. Karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego.
 5. Karta do głosowania nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie.
 6. Głosujący nie jest mieszkańcem Gminy Kęty.
 7. W przypadku gdy głosujący jest osobą małoletnią do karty do głosowania nie została dołączona zgoda opiekuna prawnego.
  UWAGA: W przypadku stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego mieszkańca, jako ważny zostanie uznany głos, który jako pierwszy został zarejestrowany w systemie.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Kęty, informujemy na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE z dnia 04.05. 2016 r. nr 119, s.1), zwane dalej „RODO”:
1.    Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kęty, z siedzibą przy Rynek 7, 32 – 650 Kęty,  tel. 33 844 76 00, faks 33 844 76 60, email: gmina@kety.pl.
2.    Administrator – Burmistrz Gminy Kęty wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani /Pan skontaktować poprzez email: iodo@kety.pl    lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3.    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1)    wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.e RODO,
2)    art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
3)    uchwały Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2019.4453).
4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy Kęty w celu wykonywania zadań związanych z przeprowadzaniem konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na rok 2020 lub innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Burmistrza Gminy Kęty taki obowiązek.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, czyli wyboru zadań do realizacji lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.    Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1)    dostępu do treści swoich danych osobowych,
2)    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3)    usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4)    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5)    przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7.    W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi uczestnictwo w konsultacjach społecznych budżetu obywatelskiego.

OŚWIADCZENIE
1)    Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE z dnia 04.05. 2016 r. nr 119, s.1), zwane dalej  „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Gminy Kęty dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności zgłoszonych danych oraz konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na rok 2020.
2)    Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji budżetu obywatelskiego.


 

 


Głosowanie zakończyło się 2019/10/20 00:00